محمد یحیی بلاغتنمایش پروفایل

ابراهیم رضایی


            مقالات سال 1401 و 1402 معامله جایگزین در حقوق افغانستان، ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ، دو فصلنامه علمی


نمایش پروفایل

جمعه علی حقانینمایش پروفایل

عبدالخالق قاسمی


آثار علمی در سال 1402 الف) کتاب: خسارات قابل مطالبه ناشی از نقض قرارداد (در حقوق افغانستان، اصول حقوق قراردادهای اروپا و


نمایش پروفایل


همه کارمندانرویداد هانظرات2024-06-24